وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري

 

 

  اطلاعات فیش حقوقی

1- اعضاي هيات علمي وكارمندان رسمی وپیمانی

2- هيات علمي قراردادهمكاري وكاركنان خريدخدمت ، قانون كار ، نيروي انتظامي

3-  کارکنان بازنشسته

                                       فیش حقوقی کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی و اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی ازشهریورماه درسایت sufa.shirazu.ac.ir قابل مشاهده میباشد.

    تلفن تماس :  

امورضمانت وكسرازحقوق : آقای جلودار 4906

پاداش وسنوات بازنشستگي واموربيمه خانم زارع زاده 4778

رئيس اداره دريافت وپرداخت : خانم توانگر 4777

امور بازنشستگان : آقاي دانش - خانم صولتي 4927

وام كوثر وام بقيه اله وام شاهد : خانم ابراهيمي 4772

وب سايت فيش حقوق : رويا مختاريان 4763

  

 

                                   دانلودنرم افزار